- Hva med de fattige eldre?

Øker leien i kommunale boliger:


Ole G. Sørensen
Skrevet av: Ole G. Sørensen

Publisert: 06.12.2017. Sist endret: 08.12.2017 09:41:40


Eldre og vanskeligstilte i kommunale boliger får trolig en betydelig økning i leieutgiftene i 2018, fordi Kristiansand boligselskap går med underskudd. - Uverdig og umenneskelig, sier Vidar Kleppe (Dem).


Fakta

► Kristiansand Boligselskap KF er et kommunalt foretak fra 1.1.2006 som skal fremskaffe boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

► De disponerer 2037 boliger og foretaket eier 897 boliger. Boligselskapet forvalter totalt 1140 boliger på vegne av tre boligstiftelser som Kristiansand kommune har opprettet. 790 av disse boligene er såkalte serviceboliger for eldre. Ellers har Boligselskapet 106 omsorgsboliger, 192 boliger for utviklingshemmede, 115 boliger for personer med psykiske lidelser og 833 gjennomgangsboliger for vanskeligstilte/bostedsløse.

► Boligselskapet har 20 stillinger knyttet til seg hvorav de fleste er vaktmestre.
KRISTIANSAND: - Det er forferdelig. Jeg lever på minstepensjon, og 500 kroner ekstra utgifter i måneden betyr mye når jeg allerede i dag ikke har råd til å lage middag hver dag. Det er mye fokus på fattige barn i Norge, men hva med fattige eldre, sier Grete Hansen oppgitt.
Hun bor i en kommunal leilighet i Kristian IVs gate 95. Fra nyttår vil den månedlige husleien hennes gå opp fra 6487 kroner til 7050 kroner, om Bystyret vedtar Kristiansand Boligselskaps handlingsprogram for 2018-2021.
- Da må jeg bare stramme inn enda mer, jeg har jo ikke noe annet valg, sier Hansen.
Planen ble vedtatt i Formannskap i slutten av november, og vil trolig bli vedtatt også i Bystyret på onsdag.

870 boliger

Kristiansand Boligselskaps oppgave er å skaffe bolig til vanskeligstilte som av ulike grunner ikke kommer seg inn på boligmarkedet.
På grunn av dårlig økonomi i boligselskapet ønsker de å justere opp leieprisene med 8,7 prosent i snitt. Dette gjelder i første omgang 870 av de 2037 boligene boligselskapet disponerer, ettersom de kun har anledning til å justere leien når det inngås nye avtaler eller i avtaler der beboerne har bodd i boligene i mer enn tre år.
Både Grete Hansen og nabo Astrid Tvedten får leien oppjustert fra nyttår, hvis Bystyret godtar handlingspanen.
Tvedten, som også sitter i rådet for funksjonshemmede i Kristiansand, mener dette føyer seg inn i rekken av vedtak som har gjort det dyrere for funksjonshemmede og andre vanskeligstilte de siste årene.
- Det sies ofte at vi har det så godt i Norge. Det er sant det, men hvorfor skal vi få så mye mindre, vi som har minst fra før? I vårt samfunn burde vi ikke måtte trenge å gå til Frelsesarmeen eller Blå kors for å få mat, sier Tvedten.

- Dramatisk

- Det er uverdig og dramatisk at mennesker som ikke har råd til mat i dag skal få vesentlig høyere utgifter, sier politiker Vidar Kleppe fra Demokratene.
Han mener boligselskapet heller burde selge noen av leilighetene de eier for å dekke inn det økonomiske tapet.
- Det står mange boliger tomme, noe de taper store penger på. Enten så må de sørge for å fylle opp alle boligene, eller så må de selge noen av dem, sier han.
Kristiansand Boligselskap oppgir at de per 11. oktober i år hadde 154 ledige boliger.
Beboere med lav inntekt kan i dag søke bostøtte gjennom Husbanken, men de gir kun støtte inntil et visst beløp. Kleppe mener derfor kommunen bør innføre kommunal bostøtte for å kompensere for de økte utgiftene flere vanskeligstilte får.
Det er også noe flertallskoalisjonen i Kristiansand har sagt at de skal vurdere.

Ordføreren:
- Må gjøre grep

- Boligselskapet går med underskudd og vi må gjøre grep. For noen vil denne økningen bli krevende, men det gjelder langt i fra alle, sier ordfører Harald Furre.
Vil dere innføre kommunal bostøtte for å kompensere for dette?
- Det er noe vi skal vurdere, vi kommer til å jobbe med det utover neste år, sier Furre.
Men leieøkningen kommer trolig allerede i januar. Hva skal de som får det tøffest gjøre frem til en eventuell bostøtte kommer?
- De som ikke takler det må vi henvise til sosialkontoret, sier Furre.
Er det en verdig måte å gjøre dette på?
- Det er ikke heldig, men dette gjelder langt i fra alle. Det er viktig å få frem at de fleste faktisk vil kunne takle en økning på 400-500 kroner i måneden ganske greit, sier Furre.

Behovene er endret


Daglig leder Helga Hodnemyr i Kristiansand Boligselskap forteller at det er flere årsaker til at boligselskapet sliter økonomisk.
- Det har i løpet av kort tid skjedd en stor endring i behovet for ulike typer boliger. Stadig flere eldre klarer å bo i egen bolig og derfor er behovet for serviceboliger mindre. Av de 154 ledige boligene vi har er 95 serviceboliger for eldre, sier Hodnemyr.
Hun påpeker at 1140 av de totalt 2037 boligene de disponerer er eid av tre ulike boligstiftelser og fremleid til Boligselskapet. Bystyret skal nå ta stilling til om boligselskapet skal kjøpe 205 serviceboliger fra Kristiansand Boligstiftelse, for så å selge dem etter hvert som de blir ledige.
- Det pågår kontinuerlig et nedsalg av andre boligtyper vi har mindre behov for og bare i 2017 har vi solgt 15 såkalte gjennomgangsboliger for vanskeligstilte. Men vi må vi ha en viss portefølje av ledige boliger av ulike typer, slik at folk som virkelig trenger det kan få et tilbud om bolig relativt, sier Hodnemyr.
Hun erkjenner at de har for mange ledige boliger nå, men at situasjonen vil rette seg når de 205 serviceboligene gradvis fases ut.
- Det er Helse- og sosial-etaten som tildeler kommunal bolig til folk og vi har vedtekter å følge som gjør det vanskelig for oss å leie ut på det åpne markedet. Vi har faktisk forsøkt å leie ut et par komplekser som antakeligvis snart fases ut til henholdsvis Studentsamskipnaden i Agder og sykehuset, men uten hell.

Store investeringer

Mens behovet for serviceboliger til eldre har gått kraftig ned, er behovet for boliger til psykisk utviklingshemmede og mennesker med «ekstremt lav boevne» på grunn av rus- og/eller psykisk sykdom økt.
- Det gjør at boligporteføljen må endres. Vi har større utfordringer med hærverk og hard bruk fra beboere med lav boevne, det gjør at vi har behov for flere boliger som tåler mer hard bruk. Vi har også en trend at flere beboere ikke betaler, sier Hodnemyr og legger til:
-Politikerne har gitt oss en rammebetingelse basert på at vi ikke kan ta markedsleie for våre boliger. For våre nye investeringer kan vi heller ikke ta kostnadsdekkende leie. Det betyr at vi «sponser» leieprisen til leietakerne med betydelige beløp.
Ny demenslandsby på Strømme med 42 omsorgsboliger, samt flere boliger for multihandikappede barn er blant de prosjektene som skal bygges den neste perioden.
- Vi tar tunge men viktige løft for folk som virkelig trenger gode boliger, men som påvirker vårt driftsresultat enda mer negativt med bakgrunn i de rammebetingelsene vi er gitt, sier Hodnemyr.

Fortsatt underskudd

Justeringen i leieprisene vil gi 2,4 millioner kroner i økte leieinntekter i 2018. Etter hvert som flere avtaler blir prisjustert, vil inntektsøkningen også stige, slik at det over de neste tre årene gir ekstra leieinntekter på 24,9 millioner kroner.
I 2017 ender selskapet med et negativt resultat på 4,4 millioner kroner. Det budsjetteres med et negativt driftsresultat på ni millioner kroner i 2018, og et netto driftsresultat på minus 26 millioner kroner de neste fire årene. Dette kan dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond dersom styret i Boligselskapet vedtar dette.
- Å benytte disposisjonsfond er ikke den beste måten å finansiere en virksomhet på, det er svært midlertidig løsning. Om ikke Bystyret vedtar justering av leienivået, vil underskuddet bli langt større, sier Hodnemyr.
Hvilke reaksjoner har dere fått fra beboerne på dette?
- Det har kommet litt reaksjoner, spesielt ettersom det er boliger som står ledige. Så det er viktig å få frem hvorfor det er slik, sier Hodnemyr.

Fakta

► Kristiansand Boligselskap KF er et kommunalt foretak fra 1.1.2006 som skal fremskaffe boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

► De disponerer 2037 boliger og foretaket eier 897 boliger. Boligselskapet forvalter totalt 1140 boliger på vegne av tre boligstiftelser som Kristiansand kommune har opprettet. 790 av disse boligene er såkalte serviceboliger for eldre. Ellers har Boligselskapet 106 omsorgsboliger, 192 boliger for utviklingshemmede, 115 boliger for personer med psykiske lidelser og 833 gjennomgangsboliger for vanskeligstilte/bostedsløse.

► Boligselskapet har 20 stillinger knyttet til seg hvorav de fleste er vaktmestre.